• Jatkuvatoimisten ympäristömittauslaitteiden koejakso Stora Ensolla 

   Pieti, Jenni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Stora Enso Oyj, jonka Oulun tehtaasta Oulujokeen laskettavien vesien tilan seurantaan haluttiin etsiä uusia ratkaisuja. Ennen jatkuvatoimisten ympäristömittauslaitteiden ostopäätöstä ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja käyttöönotto 

   Häggman, Arsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja käyttöönotto Volter Oy:lle. Toiminnanohjausjärjestelmällä ohjataan esimerkiksi yrityksen myynnin, oston, tuotannon ja taloushallinnon toimintoja. ...
  • Biometaanin liikennekäyttöhanke Oulussa 

   Kela, Sakari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on toteutettu osana Oulun Jätehuolto Oy:n vetämää hanketta, jonka tarkoituksena on hyödyntää bioreaktorista saatavaa biokaasua liikennepolttoaineena. Hankkeen taustalla ovat lisäksi Iin Micropolis Oy, Oulun ...
  • GASEK CHP-VOIMALAITOS -HANKKEEN ESISELVITYS 

   Laatikainen, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana GASEK Oy:n myynnin asiakasprojektia, jossa kartoitettiin hakeyrittäjän mahdollisuutta toimia energian pientuottajana. GASEKin voimalaitosratkaisut hyödyntävät puuhaketta kaasutusprosessissaan ...
  • Energiaraportin kehittäminen 

   Keskitalo, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2015 astui voimaan energiatehokkuuslaki edistämään energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuutta. Energiatehokkuus tarkoittaa tuotteiden ja palvelujen tuottamista yhä pienenevin energiakulutuksin ...
  • Incidence and distribution of three viruses infecting plants in the family curcubitaceae in Coast and Dar es Salaam Regions of Tanzania 

   Sydänmetsä, Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of this thesis is to study viruses infecting plants in the family curcubitaceae in Coast and Dar es Salaam regions in Tanzania. The focus is on watermelon, cucumber and pumpkin farms and to study the incidence ...
  • Pientalon maalämpöjärjestelmän kulutuksen vertailu sähkölämmitykseen 

   Keränen, Ossi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia maalämpöä ja sitä hyödyntävää lämmitysjärjestelmää. Työssä tutkittiin kohderakennusta, jolle tehtiin sähkönkulutusvertailu ennen maalämmön käyttöä ja käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena ...
  • Erityyppisten lämmönsiirtimien mitoitustapaukset 

   Sinivuori, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Neste Jacobsin Porvoon toimiston laitesuunnittelulle. Opinnäytetyön tavoitteena oli mitoittaa erityyppisiä lämmönsiirtimiä. Mitoituksien tavoitteena oli saada lämmönsiirtimien geometria ja toiminta ...
  • VAPAAJÄÄHDYTYSRATKAISUT LAITESALIN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI 

   Häyrynen, Roope (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä tutkittiin vapaajäähdytyksen käyttömahdollisuuksia laitesalin jäähdytykseen. Työn toimeksiantaja oli Caverion Suomi Oy, jonka asiakkaan tilauksesta työ tehtiin. Asiakkaan pyrkimyksenä oli selvittää laitesaliensa ...
  • Liikehuoneiston energiakatselmus 

   Takalo-Eskola, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn toimeksiantajana toimi Oulaisten LVI, jonka liiketilaa työssä tarkasteltiin. Liiketilan nykyisenä lämmitysmuotona toimii kaukolämpö ja lisälämmönlähteenä ilmalämpöpumppu. Rakennuksen koko on 256 neliötä ja tilavuus ...
  • Kationimenetelmien validointi Dionex ICS 5000 -ionikromatografille 

   Häkkinen, Vuokko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena oli validoida kationimenetelmät ICS 5000 -ionikromatografille. Pääpaino oli ammoniumionin määrityksessä ja sen virhelähteiden selvityksessä. Tarkoituksena oli saada luotettavat menetelmät kationimäärityksiin ...
  • Energiantuotantotavan muutoksen teknistaloudellinen selvitys 

   Tölli, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä selvitettiin Suomen siemenperunakeskus Oy:n (SPK) energiantarve ja suunniteltiin energian käytön tehostustoimia. Tavoitteena oli myös selvittää kolme eri vaihtoehtoista energiaratkaisua nykyisen järjestelmän tilalle ...
  • Puolangan kunnan energiatehokkuussopimukseen liittymisen valmistelu 

   Keränen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Puolangan kunta liittyy vuoden 2017 alusta energiatehokkuussopimuksen piiriin. Vuoteen 2025 mennessä suoritetaan toimenpiteitä, joilla saavutetaan sopimuksen mukainen vähintään 7,5 %:n parannus energiatehokkuuteen. Tämän ...
  • ULEAN SAHAN ALUELÄMPÖVERKKO: : LÄMMÖNSIIRTOKYVYN JA TOIMIVUUDEN PARANTAMINEN 

   Karjalainen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena on selvittää Pölkky Oy:n toimeksiantona Ulean sahalle in-vestoitavan kanavakuivaamon vaikutukset aluelämpöverkkoon, mitoittaa kierto-pumpun uudelleen sekä tarkastella lämpölaitoksen energian riittävyyt ...
  • Small-scale wind power in the arctic region 

   Leppänen, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Thesis was done for Iin Micropolis Oy, as a part of an Arctic Energy project. The project is founded by European development fund Interreg Nord, Regional Council of Lapland, BusinessOulu, Länsstyrelsen Norbotten and ...
  • Enkätundersökning om avfallshantering i bostadsområdet Vallen i Haparanda 

   Oinas, Eveliina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Undersökningens syfte var att undersöka vilka åsikter och erfarenheter invånarna i bostadsområdet Vallen har om avfallshanteringen i området. Dessutom var syftet att ta fram förslag på hur det nuvarande läget för ...
  • Tulitorvi-tuliputkikattilan suunnitteluprosessi 

   Nyman, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä tutkitaan höyry- ja kuumavesikattilan suunnittelun eri vaiheita lähinnä tulitorvikattiloiden osalta. Tulitorvikattilat luokitellaan paineastioiksi, ja niiden mitoitus noudattaa standardia SFS-EN 12953. Tavoitteena ...
  • Tehtaan höyryenergian kulutuksen jakautuminen 

   Kyröläinen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Fermion Oy Oulun lääkeainetehtaalla otetaan käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Järjestelmää käytetään energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen työkaluna. Järjestelmä asettaa yritykselle vaatimuksen muun muassa ...
  • Nisäkässolujen kasvatus bioreaktorissa 

   Lempinen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työ tehtiin Oulun yliopistolle Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnalle. Opinnäytetyön aiheena oli nisäkässolujen kasvatus bioreaktorissa. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön eläinsolujen kasvatukseen tarkoitettu ...
  • Voimalaitoksen polttoaineiden ominaisuustiedon hyödyntäminen päästöjen hallinnassa 

   Hulkko, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Oulun Energia Oy:n kanssa. Yhtiö kuuluu Oulun Energia -konserniin, joka on yksi Pohjois-Suomen johtavista energia-alan yrityksistä. Työssä tutustutaan Toppi-lan voimalaitokseen, joka on ...