• Yläpalokaminan lämpötekninen tarkastelu 

   Karevuo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä tarkasteltiin toimeksiantajalta saatujen suunnittelupiirustusten pohjalta uima-altaiden lämmittämiseen tarkoitetun puulämmitteisen yläpalokaminan lämpöteknisiä ominaisuuksia ja selvitettiin kaminan ...
  • Lämmöntalteenotto harmaasta jätevedestä Rita-aukion kohteessa 

   Komulainen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Wavin-Labko Oy on kehittänyt harmaiden jätevesien lämmöntalteenottosäiliön. Sillä voidaan ottaa talteen jäteveden mukana viemäriin poistuvaa lämpöä. Säiliön läpi virtaavasta jätevedestä otetaan lämpöä talteen lämmönsiirt ...
  • Mikro-CHP-laitoksen kattilan mitoitus 

   Saarinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työ tehtiin Oulun yliopiston alaisuudessa toimivalle Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmälle osana kansainvä-listä projektia. Työn aiheena on mikro-CHP-laitoksen kattilan ...
  • Haukiputaan aseman koulun vaihtoehtoiset energiantuotantomuodot 

   Alakontiola, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Oulun Tilakeskuksen tilauksesta ja osana kansainvälistä e-Lighthouse-hanketta. Tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia energiantuotantoratkaisuja Haukiputaalla sijaitseviin aseman koulun ja päiväkodin ...
  • Uimahallin lämpötilan laskun säästöpotentiaali kesäkuukausina 

   Alaoja, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun kaupungin tilakeskukselle. Tarkoituksena oli teoreettisesti tarkastella Raksilan uimahallin lämpötilan alentamisen edellytyksiä ja laskea sen tuoma energiansäästö kesä-elokuun aikana. ...
  • Energiatehokas puhallinmuutos 

   Lång, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Excel-työkalu, joka helpottaisi ilmanvaihtopuhallinmuutosten tarjoustyötä, mahdollistaisi ilmanvaihtopuhaltimien vertailun ja laskisi ilmanvaihtopuhaltimien takaisinmaksuajan. Työ tehtiin ...
  • Mikro-CHP-laitteiston mäntähöyrykoneen mitoitus 

   Kumpulainen, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä mitoitettiin off-grid-kohteisiin tarkoitetun mikro-CHP-laitteiston osaksi tuleva mäntähöyrykone. Koneelta vaadittu akseliteho generaattorin hyödynnettäväksi oli 6 kW käytettäessä 13 baarin höyryä. ...
  • Kiinteää biopolttoainetta käyttävä mikro-CHP-laitos pientalon energiantuotannossa 

   Tahkola, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kiinteistökohtaisella hajautetulla energiantuotannolla voidaan pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta, vähentää energian siirrossa aiheutuvia häviöitä ja polttoaineen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Ennusteiden mukaan ...
  • Tuotantolaitoksen käyttövesimittaroinnin selvitys 

   Rissanen, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Atrian Nurmon tuotantotehdas on Suomen suurin lihavalmisteiden tuottaja. Tuotantotehdas kuluttaa vettä suurimmaksi osaksi pesuvesinä tuotantotilojen ja laitteiden puhdistukseen. Veden käytön tehostamiseksi lähtökohta ...
  • Hanhikivi 1 -ydinvoimalan jäähdytysveden käyttö rakennusten ja piha-alueiden lämmityksessä 

   Yliniemi, Emma-Roosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin Hanhikivi 1 -ydinvoimalan jäähdytysveden hyödyntämistä voimalaitoksen tukirakennusten lämmityksessä ja piha-alueen talvisulatuksessa. Tavoitteena oli selvittää lämmitysratkaisun kannattavuus, hyödyt ja ...
  • Savukaasupesurista saatavan sekundäärilämmön käyttökohteet 

   Jokelainen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaalle. Tähän saakka Oulun tehtaalla on savukaasupesurista saatavaa sekundäärienergiaa käytetty ”ilmaisena energiana” eri kulutuskohteissa. Verottaja tulkitsee nykyisin ...
  • Kaukolämmön korvaaminen ilma-vesilämpöpumpulla 

   Mäkinen, Jussi-Otto (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Vesnom Oy:n tilauksesta. Työssä tutkittiin kaukolämmön korvaamista ilma-vesilämpöpumpulla. Tavoitteena oli selvittää energiantarpeen, CO2-päästöjen sekä taloudellisuuden avulla kaukolämmön korvaamista ...
  • Puolangan kunnan energiatehokkuuden parantaminen 

   Vielma, Felix (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on koostettu kohdeprojekteista Puolangan kunnalle. Puolangan kunta on liittynyt kansainväliseen energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on sitoutua vähentämään energiankulutusta ja fossiilisten ...
  • Höyrykattiloiden lämpötekninen suunnittelu 

   Kärenlampi, Kai (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda insinöörin käyttöön soveltuva höyrykattilan mitoitussovellus, joka toteutetaan Excel-pohjaisella taulukkolaskennalla. Sovelluksen käyttäjä voi alustavasti mitoittaa höyrykattilan ...
  • Kaukolämmön sähköinen mittariraportti 

   Kivelä, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli uuden www-järjestelmän kehittäminen Oulun Energia Oy lämpöpalveluiden tarpeisiin. Tarkoituksena oli toteuttaa järjestelmä, jonka avulla lämpöpalveluiden mittariasentajat voivat kirjata työtehtäviinsä ...
  • Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman suunnittelukriteerien tarkentaminen 

   Lehtosaari, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuoden 2028 loppuun mennessä myrskyn tai lumikuorman aiheuttaman vian sattuessa sähköt tulisi saada palautettua kuudessa tunnissa kaikilla asemakaava-alueilla ja 36 tunnissa muilla alueilla. ...
  • Kaukolämpölukemien toimitus laskutukseen 

   Krats, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli kaukolämpölukemien toimitus laskutukseen. Työn tavoitteeksi asetettiin ohjeistus, jonka avulla Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n mittaustiedon hallinnan henkilöstö voi siirtää kuukauden alussa ...
  • Kunnossapitosuunnitelma ja häiriötilanteiden hallinta maalämpökohteissa 

   Yrjölä, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli luoda kunnossapitosuunnitelma, jonka avulla kahta Oulun Energian vastuulla olevaa maalämpöjärjestelmää voitaisiin ylläpitää vähintään 15 vuotta. Koska kohteet olivat varsin erilaiset käyttötavaltaan ...
  • UUDEN VESIENPUHDISTAMON KÄYNNISTYKSEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATARKASTELU 

   Konttinen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli uuden vesienpuhdistuslaitoksen käynnistyksen ympäristö-ja energiatarkastelu. Työn tavoitteeksi asetettiin puhdistuksellisesti ja energiataloudellisesti optimoitu ajoikkuna. Työ tehtiin Terrafamen ...
  • Korjausrakentamisen energiatehokkuus Oulun rakennusvalvonnassa 

   Åman, Kasper (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Oulun rakennusvalvonnan kanssa osana kansainvälistä e-Lighthouse-hanketta. Työssä tutkitaan energiatehokkuuden parantamista luvanvaraisessa korjausrakentamisessa. Työn tavoitteena on ...