• Isovanhemmat lapsiperheen tukena : Katsaus kirjallisuuteen 

   Pääkkönen, Katja; Toivonen, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus aiheesta isovanhemmat lapsiperheen tukena. Työmme tavoitteena oli selvittää, millaisia rooleja isovanhemmilla on lapsenlapsen elämässä ja kuinka isovanhemman läsnäolo ...
  • Palosuojamenetelmien vertailu KAEFER Oy:ssä 

   Nätti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin KAEFER Oy:lle. Siinä tutkittiin ja esiteltiin rakennusteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettäviä määräyksiä ja standardeja sekä näille soveltuvia palosuojausratkaisuja, joita KAEFER ...
  • Tietomallinnus taloteknisessä toteutuksessa 

   Luoma, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörissä tutkittiin tietomallin toimivuutta taloteknisessä toteutuksessa, selvitettiin yleisesti Quattroservices Oy:n tämänhetkisiä toimintatapoja tietomallin hyödyntämisessä, ja niistä laadittiin kehitysideoita yrityksen ...
  • Pelaajan käyttäjäkokemuksen tärkeys ja suunnittelu pelitasoissa 

   Westerlund, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä käyttäjäkokemuksen tärkeyteen pelitasojen suunnittelussa. Työssä tutkittiin eri teorioita, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon peliä suunnitellessa, jotta pelaajan mielenkiinto ...
  • Varusmiesikäisten miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen : Verkko-oppimateriaalin tuottaminen hoitotyön opiskelijoille 

   Mäkelä, Mari; Pakka, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa verkko-oppimateriaali Metropolia Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille. Digitalisaatio on myös tärkeä osa Metropolian strategiaa 2020. Opinnäytetyö on toiminnallinen eli ...
  • Tiimityö osa potilasturvallisuutta 

   Liuha, Heli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten tiimityötä kuvataan osana potilasturvallisuutta, miten tiimityö edistää potilasturvallisuutta ja miten tiimityö estää potilasturvallisuuden toteutumista aihetta käsittelevien ...
  • Sairaanhoitajien kokemuksia omaisten kohtaamisesta kotisairaalan saattohoidossa 

   Suomaa, Johanna; Sopanen, Mirva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien kokemuksia saattohoitotyöstä sekä saattohoidossa olevien potilaiden omaisten kohtaamisesta kotisairaalassa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa haastattelujen ...
  • Strukturoidut sijoitustuotteet tavallisen sijoittajan salkussa 

   Niemi, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua erilaisiin strukturoituihin sijoitustuotteisiin ja katsoa, minkälaista erilaista hyötyä ne voivat tuoda tavalliselle sijoittajalle. Tarkoituksena oli myös tuoda sijoittajalle ...
  • Improving Volunteer Recruitment and Retention Practices- Finnish Red Cross, Helsinki and Uusimaa District 

   Poudel, Alice (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Amidst unstable global political and economic order, the numbers of people seeking refuge in the west of the world has increased. Effective settlement and integration of this population in the host country is only possible ...
  • Liikennekaaren vaikutukset taksiliikenteeseen 

   Ahokas, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni tutkin liikennekaaren vaikutuksia voimakkaasti säädeltyyn taksialaan. Liikennekaari on hallituksen esitys, joka tähtää kuljetusalan lainsäädännön yhtenäistämiseen ja sen normien purkuun. Liikennekaari ...
  • Industrial Robot Label Applicator 

   Kukasch, Kai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis deals with a project carried out for developing and setting up a robot label applicator system. The requirement was that RFID tracking labels can be applied on flexible positions, without manual effort and ...
  • Syntetisaattori luovana itseilmaisun välineenä. Taide-elokuvan luominen ja oman luovan toiminnan tarkasteleminen Sawyerin teorian valossa. 

   Jokela, Christer (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn yleistavoitteena oli kehittää omaa ammatillista osaamista. Konkreettisena tavoitteena oli tarkastella luovuuden osatekijöiden ilmenemistä. Tavoitteet ilmenevät elokuvana sekä prosessikuvauksena observoinnin ja ...
  • Tšaikovskin Jevgeni Onegin : Oopperaa projektina 

   Merras-Häyrynen, Varvara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jevgeni Onegin -ooppera opinnäytetyöprojektina lähti liikkeelle ideasta tehdä kanttorikollegoitteni ja laulajaystävieni kanssa yhteinen oopperaesitys. Tšaikovskin Jevgeni Onegin valikoitui teokseksi, koska se oli meille ...
  • Puhaltimet kuuluvat kaikille : Pasuunaopetuksen pilotti-hanke erityismusiikkikoulu Resonaarissa 

   Talala, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin pasuunaopetuksen pilottihankkeen kautta, millaisia mahdollisuuksia on laajentaa erityismusiikkikoulu Resonaarin instrumenttivalikoimaa puhaltimiin huomioiden heidän opiskelijoidensa erityismusi ...
  • Sairaanhoitajan kardiologisen hoitotyön osaaminen 

   Puranen, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kardiologinen hoitotyö, eli sydän- ja verisuonitauteja sairastavien potilaiden hoitotyö, on kiinnostava, alati kehittyvä ja vaativa ala. Osa kardiologisten potilaiden ongelmista on akuutteja, jopa henkeä uhkaavia. Toisaalta ...
  • Siviiliarvioinnin ydintekijät lyhytaikaisvangin rikoksettoman elämäntavan edistämiseksi 

   Sarin, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella tehtävää siviiliarviointityötä. Kehittämistyön tavoitteena oli lyhytaikaisvankien rikoksettoman elämäntavan edistäminen. ...
  • Grunge : - Käsikirjoituksena ja maailmankuvana 

   Mattila, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on monimuototyö ja koostuu kahdesta osasta: taideteoksesta ja tutkielman muotoisesta raportista. Taiteellinen työ on muodoltaan näytelmä ja käsikirjoitus nimeltään Grunge. Olen kirjoittanut sen ajatellen ...
  • Suomen Ehlers- Danlos III- sairaiden työkyky Työkykyideksillä® mitattuna : viisivuotisen seurantatutkimuksen ensimmäinen vaihe 

   Räsänen, Tipi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten Ehlers- Danlos III (EDS III)- sairaiden itsekoettua työkykyä kyselyhetkellä Työterveyslaitoksen ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen yhdessä kehittämän Työkykyindeksi- ...
  • Kutu YAMK : Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia; Vartiainen, Pekka (Kulttuurituotanto Ylempi AMK-tutkinto / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Päivänvalo ikkunan läpi 

   Ruohonen, Senja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää asioita, jotka on olennaista ottaa huomioon valaistessa päiväkohtausta ikkunallisessa huoneessa. Rajauksen vuoksi työssä keskitytään ensisijaisesti lokaatiossa eli muualla kuin studiossa ...