• AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN TUOTTEISTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN 

   Raudaskoski, Ari-Pekka; (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, )
   Opinnäytetyön aiheena oli ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutuspalvelujen tuotteistaminen. Tavoitteena oli kuvata Savon koulutuskuntayhtymän koulutuspalvelujen tuotteistamismalli ja rakentaa koulutuspalvelujen ...
  • Hub Turku Liiketoimintasuunnitelma 

   Janhonen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2001)
   Hub Turku Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää Turkuun 2012 suunnitteilla olevan yrittäjä yhteisön toimenkuvan ja liikeidean. Liiketoimintasuunnitelman teko on tutustuttanut muun muassa Varsinais- Suomen alueen mahdollisiin ...
  • Latvahukkapuun hyödyntäminen energiapuuksi koneelliseen puunkorjuuseen integroituna männikön ensiharvennuksella 

   Vesisenaho, Tero; Niemi, Marjo; Wickstrand, Heidi; Vääräsmäki, Markku (10 / 2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Saarijärven metsänhoitoyhdistyksen alueelta energiapuuksi hankittavissa olevan, toistaiseksi hyödyntämättömän latvahukkapuun määrä ja hankintakustannukset koneellisesti korjattavilta ...
  • Latvahukkapuun hyödyntäminen energiapuuksi koneelliseen puunkorjuuseen integroituna varttuneen männikön harvennuksessa 

   Vesisenaho, Tero (10 / 2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Saarijärven metsänhoitoyhdistyksen alueelta energiapuuksi hankittavissa olevan, toistaiseksi hyödyntämättömän latvahukkapuun määrää ja hankintakustannuksia koneellisesti korjattavilta männiköiden ...
  • ISS Suomi Oy:n toiminnan kehittäminen 

   Kylmälahti, Piia (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2003)
   Työn tarkoituksena oli muodostaa ISS Suomi Oy:nperusasiakkaista asiakasryppäitä, joiden asiakaspalvelu siirretään ISS Suomi Oy:n tytäryhtiön franchising -yrittäjille. Työ tehtiin ISSSuomi Oy:n toimeksiantona ja yhteistyössä ...
  • Pilkkeen keinokuivauksen vaihtoehdot kaupallisessa pilketuotannossa 

   Vääräsmäki, Markku (05 / 2003)
   Työssä on tarkasteltu olemassa olevia ratkaisuja pilkkeen keinokuivaukseen. Tällä hetkellä Suomessa ei ole kovin paljon pilkeyrittäjiä, jotka käyttävät keinokuivausta pilkkeen kuivaamisessa. Pilkkeen tuotannossa ongelma ...
  • Kaupallisen pilketuotannon vaihtoehdot 

   Vääräsmäki, Markku (08.09.2003)
   Työn tilaajana oli Pohjoisen Keski-Suomen bioenergiaverkoston kehittämishanke. Tavoitteena työssä oli selvittää pilkotun polttopuun eli pilkkeen tuotantoketju ja sen vaiheet kaupallisessa tuotannossa. Tutkimus rajattiin ...
  • Kantomurskeen käytettävyys Saarijärven Kaukolämpö Oy:n leijupetikattilassa 

   Tanskanen, Heidi (12 / 2003)
   Työssä kokeiltiin kantomurskeen käytettävyyttä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n 4,5 MW:n leijupetikattilassa. Kantomurske paloi kattilassa hyvin, muttei soveltunut sellaisenaan laitoksen kuljettimille pitkien puutikkujen suuren ...
  • Vapon turvepelletin käyttökoe Saarijärven Kaukolämpö Oy:llä 

   Siivola, Johanna (05 / 2004)
   Käyttökokeen tarkoituksena oli selvittää Vapon turvepelletin käyttömahdollisuuksia kosteiden polttoaineiden (mm. kuoren ja purun) seassa nostamassa palamislämpötilaa, vähentämässä tehon vaihtelua, ja sitä kautta nostamassa ...
  • Paikalliseen PK-yrittäjyyteen pohjautuvat energiapuun hankintamallit kunnostusojitusalueilla 

   Rahikainen, Okko; Vesisenaho, Tero (06 / 2004)
   Työssä tutkittiin kahta erilaista kevyttä koneketjua kunnostusojitukseen tulevan suoalueen yhdistetyssä aines- ja energiapuun harvennuksessa.
  • Nuoren metsän koneellisen puunkorjuun vaihtoehdot 

   Vesisenaho, Tero; Tuikkanen, Jari (06 / 2004)
   Tämä hankeraportti liittyy Keski-Suomen Metsäenergia II –projektin ’nuorten metsien energiapuun korjuumenetelmien vertaileva tutkimus ja demonstrointi’ –osioon, jonka tavoitteena on selvittää valittujen pienpuun tuotantoketjujen ...
  • Biomassapohjaiset mikro-CHP-tekniikat 

   Hintikka, Johannes (07 / 2004)
  • "Täytyykö sitä joskus antaa?" : haastattelututkimus seksuaalisesta haluttomuudesta parisuhteessa eläville 30-44 vuotiaille naisille 

   Tuisku, Irma (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja heitä kouluttaville naisen seksuaalisesta haluttomuudesta. Tutkimustyölle asetettiin neljä tehtävää: kuvata seksuaalista haluttomuutta ja ...
  • Opinto-ohjauksen tarkoitus : Opinto-ohjaajankoulutuksen 20-vuotisjuhlajulkaisu 

   Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Lerkkanen, Jukka
   Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Transvestisuus perheessä 

   Leinonen, Eeva-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan transvestisuuteen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia perheessä ja osana vanhemmuutta. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Pääaineisto ...
  • Puhdistuspalveluala - vetovoimaisuutta mielikuvista 

   Hämäläinen, Petri; Parkman, Jari-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli etsiä toimintamalleja puhdistuspalvelualan kiinnostavuuden lisäämiseksi. Selvitimme, miksi puhdistuspalvelualan perustutkinto ei kiinnostanuoria ja onko jotain tehtävissä alan koulutuksen ...
  • Peruskoululaisten mielikuvia puhtaanapitoalasta 

   Lehtinen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Työn tavoitteenaoli selvittää Joensuun ja sen lähinkuntien peruskoulun ylä-astelaisten mielikuvia puhtaanapitoalasta ja toimitilahuoltajan työstä. Työ liittyi opetushallituksen tammikuussa 2003 käynnistämään projektiin, ...
  • Intranet : virtuaalinen orientaatioperusta 

   Räsämäki, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Yksi tapa ymmärtää Internetiä mediana on käyttää sitä jatkuvasti hyödykseen. Omalta Av-viestinnän osastoltani on tähän saakka puuttunut työkalu jollaopiskelijat pysyisivät paremmin ajan tasalla opintoihinsa liittyvistä ...
  • Ilmasotakoulun tutkimus- ja kehittämisosaston toimintamalli 

   Penttinen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Ilmasotakoulu organisoitiinuudelleen vuoden 2005 alussa, jolloin koulutuksen kehittäminen eriytettiin omaan yksikköönsä tutkimus- ja kehittämisosastolle (T&K-osasto). Samalla määritettiin osaston yleiset tavoitteet. Osaston ...