• MDG Teknologia Enterprise Architect työkalussa: Case Wärtsilä 

   Nilsson, Nico (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on peräisin Wärtsilässä toimivasta Enterprise Architecture tiimistä. Työn tarkoituksena oli luoda Enterprise Architect ohjelmistossa olevan MDG Teknologian avulla työkalulaatikoita. Työkalulaatikoiden ...
  • Alustan vaikutus videopelin kehittämiseen & lopputulokseen 

   Takamaa, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan nykyään saatavilla olevia videopelien julkaistualustoja. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti nykyisiin konsoleihin sekä Pc:hen. Opinnäytteessä pyritään selvittämään, miten pelille ...
  • Järjestelmänvalvoja Network Services Finland Oy 

   Paavola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Päiväkirjaopinnäytetyön tavoite oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi ja vastavalmistuvan pätevyyttä tietotekniikka-alan työhön. Työ toteutui järjestelmänvalvojan tehtävissä helsinkiläisessä ...
  • Browser's Memory Profiling Automation 

   Liu, Lucy (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This is a commission thesis done for Comptel Oyj’s Necterday UI Platform, Team Terra. The commissioning party wanted to have automated memory profiling for browser so it would be easier for the developers to see the quality ...
  • CRM-projektin muutoksenhallinta 

   Brandt, Dmitrij (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suuri kiinnostukseni asiakkuudenhallintaprojektien muutoshallintaan ja niiden onnistuneeseen läpivientiin saivat minut valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi juuri asiakkuudenhallinnan (engl. customer relationship management, ...
  • Vaatimushallintaprosessin uudistaminen 

   Saarinen, Merja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, miten toimeksiantajayrityksessä määritelty vaatimushallintaprosessi eroaa kirjallisuudessa yleisesti esitetyistä malleista. Lisäksi se tarkastelee, mitä ongelmia toimeksiantaja ...
  • Prosessiautomatisointi organisaatioiden välistä tiedon-siirtoa hyödyntäen 

   Kälvälä, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli myyntiprosessin automatisointiprojekti, joka toteutettiin kohdeyrityksen toimeksiantona. Projektin tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siten vapauttaa resursseja ...
  • Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

   Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
  • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

   Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
  • Google Adwords vs Facebook Ads 

   Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
  • Tekoälyn rooli jokapäiväisessä elämässä 

   Forsell, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla ihmisten älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, mielipiteitä ja huolia. Opinnäytetyössä myös avataan tekoälyn, älylaitteiden ja esineiden internetin ...
  • Asiantuntijapalvelun digitalisointi : sisäisen tuotteistamisen tärkeys 

   Sjökvist, Ann (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiantuntijapalveluja on vaikea esitellä, tuotteistaa, digitalisoida ja myydä aineettoman luonteensa vuoksi. Asiantuntijaorganisaatiolla on paljon hyödyntämätöntä, huomaamatonta ja aineetonta pääomaa, joiden varaan uutta ...
  • Testiautomaation parhaat työkalut ja käytännöt 

   Nenonen, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Trimico Oy:n LogiPlan-tiimin käyttämissä testiautomaatioratkaisuissa tai testiautomaatioon liittyvissä käytännöissä parantamisen varaa. Ajatus aiheesta sekä toimeksiantajasta ...
  • Simulaatiot oppimisen työvälineenä 

   Inkinen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni käsitellään simulaatioiden käyttöä opetuskäytössä. Tutkimuksessa vas-tataan esimerkiksi kysymyksiin, miksi simulaatioita kannattaa käyttää opiskelun työvälinee-nä ja mitä uutta se tuo opiskeluun verrattuna ...
  • Koneoppimisen regressioalgoritmin soveltaminen Azure Machine Learning-palvelussa 

   Lindman, Pontus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää miten koneoppimisen tekniikoita voi käyttää laskurin tuloksen laskemiseksi ilman työlästä perinteisten algoritmien kehittämistä manuaalisesti. Koneoppiminen laajempana ilmiönä tarjoaa ...
  • Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien huolto- ja ylläpitotoiminnan sähköisen raportoinnin kehittäminen 

   Mäenpää, Jared (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien huolto- ja ylläpitotoiminnan sähköistä raportointia voitaisiin kehittää. Kehitystyössä hyödynnetään moderneja verkkotekniikoita selaimessa sekä ...
  • Lääkintälaitteiden tietoturvan katselmointi laitteiden vastaanottovaiheessa 

   Kuparinen-Koho, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin lääkintälaitteiden tietoturvan toteuttamista lääkintälaitteen vastaanottotarkastuksessa. Työssä pyrittiin tuottamaan tietoa lääkintälaitteen käyttöönoton valmisteluun, jotta tietoturvan toteutumiseen ...
  • Tietojärjestelmän rakentaminen startup-yrityksessä full-stack kehittäjänä 

   Tuhkanen, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan full-stack kehittäjän työtehtäviä päiväkohtaisilla merkintojen lisäksi viikkottaisilla analyyseillä. Analyyseissa pohditaan viikon aikana kohdattuja haasteita ...
  • Sähköiset asiointipalvelut ja digitaalinen syrjäytyminen 

   Mokkala, Tuula (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitaalisilla palveluilla ja sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan yleensä samaa asiaa, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä palveluita. Palvelut mahdollistavat kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille julkisien ...
  • DinnerChatter-ruokailusuunnittelusovelluksen Node.js-palvelimen kehitys 

   Paretskoi, Topi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli kehittää Node.js-pohjainen palvelin Android-sovellukselle. Kehitysprojekti toteutettiin parityönä Olli Nyholmin kanssa, joka vastasi sovelluksen käyttäjäpuolesta. Sovellusta on tarkoitus ...