Uusimmat viitteet

 • Asiakasanalyysi - Case: E-Bogu Finland 

  Yang, Anzhou (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on määrällinen tutkimus, jossa pyritään selvittämään toimeksiantajan E-Bogu Finlandin asiakkaiden tietoja. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi asiakastyytyväisyyttä ja sen hyödyntämistä, sen keruumenetelmiä, ...
 • Maailman johtavan kuvannus- ja informaatioteknologiaratkaisutuottajan myyntiedustajien palvelumyynnin palkitsemismalli vuonna 2017. Case Canon. 

  Saloranta, Petteri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön toimeksianto organisaationa toimii maailman johtava kuvannus- ja informaatioteknologiaratkaisujen tuottaja, Canon Oy. Laadullisin menetelmin toteutetun työn tavoitteena oli tutkia ...
 • Aktiivinen kuuntelu myyntineuvottelussa : Case: Yritys X ja Y 

  Nukarinen, Dani (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten kohdeyritysten myyjät hyödyntävät aktiivista kuuntelua tavoitteellisessa myyntineuvottelussa. Työn taustana sekä innoittajana toimi MANIA-tutkimusprojektissa esiin tullut nuorien ...
 • Close that deal - Kaupan päättämisen käsikirja 

  Ossou, Francois (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kaupan päättämistä ja sen tavoitteena on luoda kaupan päättämisen käsikirja toimeksiantajayritys Academic Workille. Käsikirjan tarkoituksena on auttaa myyjää saattamaan kauppa onnistuneesti ...
 • DiSC-profiilianalyysin avulla onnistuneeseen myyntityöhön 

  Rajamäki, Fanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Olen toiminut myynnin parissa neljä vuotta ja toistuvasti törmännyt siihen, että myyjillä on vaikeaa tehdä kauppaa, kun henkilökemiat eivät asiakkaan kanssa toimi. Kaikilla persoonilla on omat vuorovaikutustyylinsä, mutta ...
 • Asiakaskäyttäytymisen muutoksen vaikutus PK-palvelutarjoajan toimintaan 

  Kopu, Tuukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ käsittelee asiakaskäyttäytymisen muutosta ja sitä miten palveluja tuottavien yritys-ten tulee huomioida se omassa liiketoiminnassaan. Työn päällimmäisenä tavoitteena on kas-vattaa kirjoittajan omaa ammatillista ...
 • Verkostoitumisen merkitys työelämässä - tutkimus Haaga-Helian ammattikorkeakoulun myyntityön koulutusohjelman alumnien työllistymisestä 

  Purhonen, Vertti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään verkostoitumisen merkitystä työelämässä yksilön näkökulmasta. Työssä tehdään lisäksi katsaus Suomen työllisyystilanteen kehitykseen viime vuosilta. Teoriaosuutta peilaten on tehty määrällinen ...
 • Henkilökohtainen kehittyminen restonomista B2B-myynnin ammattilaiseksi 

  Jokinen, Silva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan henkilökohtaista kehittymistä restonomista Business-to- Business-myynnin (B2B) ammattilaiseksi. Kirjoittajan aiemmat opinnot restonomiksi synnyttivät idean lähteä opiskelemaan myyntiä ...
 • Digitaalisten palveluiden hinnoitteluprosessi 

  Nikkola, Panu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvin usein yritysten hinnoittelu perustuu siihen, miten kilpailijat hinnoittelevat palveluitaan tai siihen, mitkä ovat palvelun kustannukset. Digitaalisuuden myötä monen yrityksen hinnoittelukäytännöt ovat vanhanaikaisia ...
 • Valmentava johtaminen myynnin esimiestyössä CASE: Yritys X 

  Sakselin, Toni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on julkaistu osittain salaisena, jonka johdosta toimeksiantajaa kutsutaan tässä työssä nimellä Yritys. Tämä opinnäytetyö on toteutettu tutkimuksen toimeksiantajalle, Yritykselle syksyllä 2016. Tutkimuksen ...
 • Uuden ravintola-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

  Makkonen, Saija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tulen seuraavina vuosina perustamaan lounaskahvilan. Tämän 2016 vuonna kootun opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on luoda tälle kahvilalle alustava liiketoimin-tasuunnitelma, jonka pohjalle voidaan koota lopullinen ...
 • Ääni ja keho esiintymisessä 

  Ylä-Rautio, Santeri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää millä tavoin kehoa ja ääntä voidaan käyttää vaikuttavan esiintymisen työkaluina. Opinnäytetyön produkti on PowerPoint esitys, jonka tarkoituksena on toimia opetusmateriaalina ...
 • Uuden myyjän opas tavoitteelliseen asiakaskohtaamiseen 

  Peltomäki, Timi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda opas, siitä, millainen on hyvä asiakaskohtaaminen tavoitteellisen myynnin kannalta. Tämän lisäksi tavoitteena on selvittää, mitkä asiat ovat tavoitteellisen asiakaskohtaamisen epäonnistumiseen ...
 • Neuvottelun perusteet ja videoneuvottelun nykytila ja tulevaisuus 

  Pusa, Severi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on avata videoneuvottelun nykytilannetta, tulevaisuuden näkökulmia sekä videoneuvotteluiden vaikutusta liike-elämässä. Opinnäytetyö koostuu teoriasta, videoneuvotteluihin keskittyvästä ...
 • Opas laadukkaiden myyntiliidien hankintaan markkinoinnin automatisoinnin avulla 

  Jauros, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu produktina, eli toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyö toteutettiin tekijän harjoittelun aikana alkukesästä 2016 kevääseen 2017. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ...

Näytä lisää