• The Value of Corporate Information on Company Mobile Phones in Finland: A Study. 

   Sawicki, Nathan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2008)
   This research thesis critically analyses the value and volume of company information stored on corporate employees' mobile phones in Finland, and employee awareness of corporate information located on corporate mobile phone ...
  • Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint 

   Ilama, Santtu (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint ...
  • "De orden glömmer jag aldirg" Handledningens inverkan på missfallspatientens lidande - en litteraturstudie 

   Öhman, Maria (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Patienthandledningens roll har blivit allt viktigare inom vården. Eftersom vårdtiderna förkortas och patienten förväntas klara återhämtningstiden hemma, är handledningen central. I denna studie har jag undersökt på vilket ...
  • Grundkartläggning av barns fysiska aktivitet under eftermiddagsverksamhet 

   Broberg, Jessica (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Syftet med denna studie är att grundkartlägga 7-8 år gamla barns fysiska aktivitet under Folkhälsans eftermiddagsverksamhet enligt ledarna. Forskningen grundar sig på följande frågeställningar: Hurudan verksamhet erbjuds ...
  • Drivsystem för ett lätt eldrivet fordon 

   Pettersson, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta slutarbete handlar om planeringen av ett drivsystem för ett lätt eldrivet fordon. Drivsystemet innehåller ett ackumulatorpaket, en trefas frekvensomvandlare och en trefas permanentmagnetiserad synkronmotor. Det ...
  • Test-driven development 

   Aejmelaeus, Weikko (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   In this thesis, a literature survey of TDD, and an evaluation of two different unit test frameworks for standard C++ was done. The theoretical part examined test-driven development (TDD) from a developer’s point of view ...
  • Hur Beweship har anpassat sig till tiden efter linjekonferenserna 

   Sahlström, Harri (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Examensarbetet handlar om hur speditionsföretaget Beweship har anpassat sig till tiden efter att linjekonferenserna inom sjöfart avskaffades i oktober 2008. Linjekonferenser var sammanslutningar av rederier som erbjöd ...
  • Mammans lidande vid separation från sitt nyfödda barn : en empirisk studie 

   Fransman, Ida (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Syftet med denna empiriska studie är att lyfta fram hur separation från det nyfödda barnet påverkar mamman och få en djupare förståelse för mammans lidande i sådana situationer. Frågorna jag söker svar på är: Hur upplever ...
  • Förbättring av akustiken i ett lyssningsrum 

   Jansson, Julius (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Att lyssningsrummet i ett hifi-system har för ändamålet lämpliga akustiska egenskaper är viktig för att skapa god ljudåtergivning. I profesionella sammanhang som exempelvis inspelningsstudior är noggran design av de akustiska ...
  • Helsingforsbilden : Helsingfors marknadsföring i Italien mellan åren 2006-2008 

   Heinrichs, Elisabeth (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta examensarbete behandlar den mentala bilden av Helsingfors som kommit till genom officiell marknadsföring i Italien mellan åren 2006-2008. Detta för att den ökade globaliseringen har gjort stadsmarknadsföring allt ...
  • Kundupplevd tjänstekvalitet inom logistiken i ett företagsnätverk : En fallstudie ur Stockmannvaruhusens perspektiv 

   Fagerström, Hans-Christian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Avsikten med detta arbete var att studera kundupplevd tjänstekvalitet och problem i ett logistiskt företagsnätverk. Nätverket, en företagstriad i Finland, bestående av en leverantör av färdigvaruprodukter inom hemelektronik, ...
  • Socialpedagogiskt stöd för kvinnan på skyddshemmet : Kartläggning och upplevelser av socialpedagogisk handlingskompetens på skyddshem 

   Pekkanen, Lise-Lotte (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta examensarbete kartlägger handlingskompetens på skyddshem från en socialpedagogisk syvinkel. Syftet är att genom litteratur lyfta fram vad som ingår i en socialpedagogiskt orienterad persons yrkeskunnande inom ...
  • Talking Mats - Samtalsmatta : En systematisk litteraturstudie 

   Fridlund-Lintinen, Mayvor (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Sammanfattning: Detta examensarbete gjordes i samarbete med Tikoteket, Central för informationsteknik och Kommunikation, i Helsingfors, som är en enhet inom Förbundet Utvecklingsstörning rf (Kehitysvammaliitto). Tikoteket ...
  • Elektronisk fakturering i företag 

   Böhling, Sami (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Syftet med detta examensarbete var att ge exempel på hur ibruktagandet av elektronisk fakturering har påverkat företagen. Meningen vara att reda ut hur arbetet inom redovisningen har förändrats, hurdana för- och nackdelar ...
  • Vad ersätter företagets avbrottsförsäkring? 

   Rosenqvist, Felix (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   I arbetet redogörs för hur en avbrottsförsäkring är uppbyggd och hur ersättningen räknas ut i praktiken. I teoridelen behandlas försäkringshistoria, de frivilliga skadeförsäkringarna och mera djupgående avbrottsförsäkr ...
  • God amningshandledning ur ett vårdpedagogiskt perspektiv 

   Välisaari, Sonja (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Trots bred kunskap om amning och dess betydelse för både mor och barn minskar antalet enbart ammade barn i Finland. En viktig orsak för detta är bristfällig handledning och bristfällig kunskap om vad bra amningshandledning ...
  • Användningen av film i konfirmandarbetet i Borgå stift 

   Palmén, Joakim (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Arbetets syfte var att undersöka hur film använts konfirmandarbetet i Borgå stift samt ge förslag på hur användningen kunde utvecklas. Undersökningen gjordes genom en webb-enkät som besvarades av 102 anställda engagerade ...
  • Enkät om attityder till energibesparing 

   Lindholm, Mikael (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Som uppdragsgivare till detta examensarbete fungerar Posintra Ab i samarbete med Arcada. Examensarbetet behandlar människors attityder till energibesparing. I arbetet gås igenom människors attityder till el- och energibesparing, ...
  • Ekologiska fotavtrycket av Unifeeder Finland 

   Malm, Thomas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Idag är miljö frågor mycket aktuella. De behandlas intensivt i media, vilket dramatiskt har ökat människors miljömedvetenhet. Miljötänkande har så ledes på de senaste tio åren stigit till en betydande konkurrensfaktor för ...
  • Simulation and analysis of injection moulding and rapid prototyping 

   Murti, Bimo (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Injection Moulding is the one of the most common methods in producing plastic products for many purposes ranging from a daily product to high-tech equipments. This thesis studies the possibility of incorporating the Injection ...