• Unified anti-spam analyser specialized to protect from Russian spam 

   Valov, Aleksey (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2008)
   The objective of the research is to analyse currently used techniques for email protection from spam and to come up with new solutions that will help to reduce the amount of Russian spam as well as the pressure on servers. ...
  • Liikuntapaikkojen web-pohjainen mallinnus-ohjelma 

   Oukka, Juhana (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin web-pohjainen tilanmallinnustyökalu. Ohjelmalla on tarkoitus mallintaa eri toimiin tarkoitettuja tiloja ja helpottaa tilan käyttöönottoa antamalla valmiita osia, joita sijoittaa ...
  • Hankintojen kehittäminen Oulun teknisessä liikelaitoksessa 

   Löppönen, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Keväällä 2008 Oulun tekninen liikelaitos on aloittanut sähköisen hankintajärjes-telmän EPI:n (Electronic Procurement Innovation) pilottikokeilun. Osittain uudesta hankintajärjestelmästä ja sen tuomista ongelmista johtuen ...
  • Katsaus Oamkin hankekirjoon 

   Remahl, Tea
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun hanketoiminnan tutkimista ja seurantaa varten on otettu käyttöön neliportainen hankeluokittelu. Luokittelussa hankkeet jaetaan tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja sisäisiin hankkeisiin. ...
  • "Savuisin silmin". Tupakoinnin puheeksi ottaminen optikon työssä 

   Juustila, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimusten mukaan tupakointi on haitallista silmien terveydelle ja on riskitekijä monissa näkökykyä haittaavissa silmäsairauksissa, esimerkiksi kaihissa, silmänpohjan rappeumassa ja kuivasilmäisyydessä. Tieto tupakoinnin ...
  • Tehdään yhdessä meidän luokan peli : Opas 3.-4. -luokkalaisten lasten ryhmävuorovaikutustaidon tukemiseen 

   Pirttijärvi, Annika; Pernu, Katri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lasten sosiaalisilla suhteilla on merkittävä yhteys kouluviihtyvyyteen. Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppilaiden sosiaalisesta hyvinvoinnista. Yhteistoiminta muiden lasten kanssa on ensisijaisen tärkeää. Ilman sitä ...
  • Sydänpysähdystä ennakoivat elintoimintojen häiriöt ja niihin reagoiminen hoitajien dokumentoimana 

   Asamäki, Elina; Ilkka, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Aikaisempien tutkimusten mukaan sydänpysähdystä edeltää usein hengitystoiminnan, verenkierron ja tajunnantason muutoksia jo useita tunteja ennen sydänpysähdystä. Puuttumalla ajoissa elintoimintojen häiriöihin voidaan ...
  • Nuorten näkökulmia lihavuuden ehkäisyyn ja kouluterveydenhoitajan työn kehittämiseen 

   Niskanen, Laura (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mistä nuorten mielestä lihavuus johtuu ja miten he sitä ehkäisevät. Tarkoituksena oli myös selvittää nuorilta, millaisia keinoja ja rooleja kouluterveydenhoitajalla on ...
  • Uudistumiskyky ja rohkeat avaukset haastavat Oulun korkeakouluyhteistyötä 

   Kinnunen, Ismo
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut suuria uudistavia muutospaineita niitä ohjaavalta opetusministeriöltä sekä muulta toimintaympäristöltä. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on ollut koko ...
  • Namibian laaja taivas ja leijonien ulvonta : ulkomaankokemus edistää monikulttuurista koulutusta 

   Nissilä, Säde-Pirkko
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kokemukset eri kulttuureista tuovat opettajalle osaamista, kun omat uskomukset, asenteet, tiedot ja taidot joutuvat murrokseen. Monikulttuurisissa ohjaustilanteissa toimimista auttaa, kun tiedostaa ja tuntee kulttuurieroja ...
  • Töitä on riittänyt mukavasti : Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen 2004 - 2008 

   Sillanpää, Pertti
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Avain työmarkkinoille on opiskelun aikana luodut työelämäkontaktit, erityisesti ...
  • Alueellinen metsäohjelma kokoaa metsän monet merkitykset 

   Laitala, Marjo; Tikkanen, Jukka; Saarinen, Ninni
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Metsäkeskusten johdolla tehtävään alueelliseen metsäohjelmaan (AMO) osallistuu nykyisin monia sidosryhmiä, joilla saattaa olla hyvinkin erilaisia metsien käyttöä ja hoitoa koskevia tavoitteita. Oamkin Luonnonvara-alan ...
  • Prosessiajattelun käyttöönotto Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa 

   Peltokangas, Niko (18.12.2009)
   Opinnäytetyön aiheena on prosessiajattelun käyttöönotto Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa (OSAKO), joka on työn toimeksiantaja. Työn toiminnallisena osuutena laaditaan prosessikäsikirja. Prosessien ...
  • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan arviointia : Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisältö, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys 

   Viinamäki, Marja-Leena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää apuvälinekeskuksen toimintaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Tein arviointitutkimuksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnasta, jossa alueellinen ...
  • Study and Integrate Bootstrap 3 for OpixManager 

   Tapani, Zhejia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2010)
   ABSTRACT This bachelor thesis is about how to study and integrate Bootstrap 3 into OpixManager. The purpose is to improve user interface of OpixManager application. OpixManager is constructed by using CodeIgniter and ...
  • Vikasietoinen virtuaalipalvelinjärjestelmä 

   Turpeinen, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä mallinnettiin pk-yrityksen tyypillinen palvelinkokonaisuus virtuaalisesti sekä tarjottiin vaihtoehtoinen Linux-pohjainen Zarafa-sähköpostipalvelin yleisesti käytetyn Microsoft Exchangen tilalle. Rakennettu ...
  • Ystävyystalon naisten toiminnan kehittäminen : Mitä maahanmuuttajanaiset toivovat elämältään ja miten he voimaantuvat 

   Telkki, Heidi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyönä tehtävän kehittämistehtävän tavoiteena on Oulun Seudun Setlementti ry:n monikulttuurisen Ystävyystalon naisten toiminnan kehittäminen. Ystävyystalossa tehtävän työn tavoite on maahanmuuttajien aktiivisuuden, ...
  • Asunto-osakeyhtiön energiatehokkuuden parantaminen 

   Isoniemi, Ville (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä selvitettiin asunto-osakeyhtiön energiatehokkuuden parantamisvaihtoehtoja. Tutkimus tehtiin asunto-osakeyhtiö Kiimingin Käpylinnan käyttöön. Työhön on sisällytetty energialaskelmiin tarvittavat kaavat ja lähtötiedot. ...
  • Kokkokankaan koulun energiatehokkuus 

   Mokko, Hannu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä lasketaan Kokkokankaan koulun energiankulutus kuukausittain Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK:n) osan D5 mukaan. Laskennallisia tuloksia verrataan toteutuneiden tuloksien kanssa. Työssä vertaillaan ...
  • Haja-asutusalueiden viemäröinti 

   Männikkö, Elina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli haja-asutusalueiden viemäröinti. Tavoitteena oli esitellä uusi asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Tarkoitus oli esitellä uuden asetuksen ...