Uusimmat viitteet

 • Tapahtuman järjestäminen - Pohjois-Karjalan metsäpäivä PoKara 2017 

  Könttä, Janne; Nevalainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tapahtuman järjestäminen on monivaiheinen prosessi, missä järjestäjien tulee huolehtia tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista sekä siihen liittyvistä jälkitoimista. Tämän opinnäytetyön aiheena on Pohjois-Karjalan ...
 • LASERKEILAUSAINEISTON LUOTETTAVUUS METSÄARVIOSSA 

  Pesonen, Perttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Metsätiloja arvioitaessa metsän arvo määritellään yleensä kuvioittaisella arvioinnilla. Kaukokartoitusmenetelmällä suoritettu metsävaratiedon hankinta on uudenlainen tapa tuottaa metsävaratietoa. Laserkeilaus korvaa ...
 • Metsäverkko-mobiilisovelluksen laajempi käyttöönotto 

  Smolander, Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten Metsäverkko-mobiilisovellus saataisiin laajemmin omistajajäsenten käyttöön. Metsäverkko-mobiili pohjautuu Metsäverkko-internetpalveluun mutta ei sisällä kaikkia sen ominaisuuksia. ...
 • Tohmajärven kunnan liikuntareittien kunto- ja käyttöselvitys 

  Martiskin, Petrus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Virkistysalueet ja liikuntareitit ovat tärkeä osa kuntien ja kaupunkien tarjoamia palveluita asukkailleen. Kyseiset palvelut tarjoavat nimensä mukaisesti virkistäytymismahdollisuuksia ja vaikuttavat positiivisesti ihmisten ...
 • BIOTALOUDEN OSAAMISTARPEET VUONNA 2030 

  Vänskä, Reima (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin biotalousalalla tarvittavia osaamistarpeita vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ tehtiin yhteistyössä AVOT-hankeen kanssa. Kyseessä on usean eri korkeakoulun ja yliopiston yhteistyössä toteuttama ...
 • METSÄTALOUSYRITTÄJÄN HANKINTAKAUPAN KANNATTAVUUS - TAPAUSTUTKIMUS 

  Koskinen, Miro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suomessa käytettävästä puusta suurin osa hankitaan yksityismetsistä pääasiassa pystykauppana. Metsänomistajien rakennemuutoksen seurauksena hankintapuukaupan määrä on vähäinen, koska metsänomistajilla ei ole halua tai ...
 • Maisemoitujen maanottoalueiden metsittymisen onnistuminen 

  Lumberg, Ville; Heikkinen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Suomi on asukaslukuun suhteutettuna suurin maa-ainesten käyttäjämaa Euroopassa. Maa-ainesten käyttö kohdistuu pääosin soravaroihin, joista saadaan luonnon kiviainesta rakentamiseen ja käytössä olevien ...
 • METSÄVAKUUTUSEHTOJEN EROT ERI VAKUUTUSYHTIÖISSÄ 

  Nummi, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suurimmalla osalla suomalaisista vakuutusyhtiöistä on tuotteissaan myös metsäva-kuutuksia. Niiden ehdot saattavat poiketa toisistaan paljonkin, ja keskeisiä eroja voi olla vaikea selvittää ostopäätöstä tehtäessä. Tässä ...
 • Voimajohtoaukeiden metsätaloudellinen hyödyntäminen 

  Santamäki, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan metsähakkeen määrän tulisi nousta nykyisestä 8 miljoonasta hakekuutiosta 14,5 miljoonaan hakekuutioon. Tämä tarkoittaa 6,5 miljoonan hakekuution lisäystä vuoteen 2030 ...
 • KAHDEN METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSET VUONNA 2017 

  Kumpulainen, Aleksi; Kärmeniemi, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suurin osa Suomen pinta-alasta on metsää, ja Suomessa on yli 700 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänomistajien keski-ikä on noussut nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten määrä ...
 • PEREHDYTYSKANSIO METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS-KARJALALLE 

  Lehikoinen, Jarkko; Holma, Terhi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Perehdyttäminen on kokonaisuus, joka luo edellytykset työnteolle. Sen avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työnsä, työyhteisönsä ja työpaikkansa. Perehdytyksen merkitystä ei voi liikaa korostaa työhönottotilanteessa, ...
 • Kainuun metsänparannus toiminimen asiakastyytyväisyys 

  Komulainen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Asiakastyytyväisyyskyselyllä pyritään selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ostettuihin palveluihin. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, miten on onnistuttu ja missä olisi parantamisen varaa. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Spruce Budworm Population Changes in Summer 2016 in New Brunswick 

  Siikavirta, Enna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  The aim of this thesis is to research and analyze spruce budworm moth numbers and distribution in the province of New Brunswick in Canada. Spruce budworm is a forest pest and has caused large forest damages in the eastern ...
 • LOTOKANJOEN VALUMA-ALUEEN VESISTÖKUNNOSTUSTARPEIDEN KARTOITUS 

  Pursiainen, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Rehevöityminen on varsin yleinen ongelma Suomen pintavesissä, sillä noin viidesosa maamme järvipinta-alasta kärsii sen aiheuttamista haitoista. Rehevöityminen johtuu ihmistoimien seurauksena kasvaneesta valuma-aluekuormituksen ...
 • METSON LUPAMETSÄSTYS INARISSA VUOSINA 2014–2016 

  Hallikainen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Metsähallituksen Luontopalvelut vastaavat valtion lupa-alueiden metsästysjärjestelyistä. Metsästyslain 8. §:n mukaan Pohjois-Suomen asukkailla on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla. Vuonna 2014 ...

Näytä lisää