• WWW-sivuston suunnitteluopas pk-yrityksille 

   Tiensuu, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Www-sivuston suunnittelu on monivivahteinen projekti, jota monesti pidetään ainoastaan ohjelmoijien oikeutena ja tehtävänä. Todellisuudessa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan yritykselleen toimivan web-julkaisun, mikäli ...
  • Sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä 

   Keinänen, Katri; Salo, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrityksien sukupolvenvaihdoksia ja niihin liittyviä haasteita sekä miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää mitä mahdollisia hyviä ...
  • Uuden työympäristön mahdollisuudet ja haasteet 

   Rannikko, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiön henkilöstön sopeutumista uuteen työympäristöön. Tavoitteena oli selvittää uuden työympäristön suurimmat mahdollisuudet ja haasteet. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin ...
  • Kirjanpitäjästä taloushallinnon konsultiksi : tutkimus satakuntalaisten tilitoimistojen valmiuksista palveluiden monipuolistamiseen 

   Aaltonen, Pia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tilitoimistot elävät voimakkaiden muutosten aikaa. Tilitoimistojen rooli on muuttumassa pelkästään lakisääteisten tehtävien hoidosta konsultoivampaan suuntaan. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin satakuntalaisten tilitoimistojen ...
  • Yleiskustannusten kohdistaminen ESR-hankkeelle 

   Maja, Anette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda excel-pohjaiset laskentamallit ESR-hankkeiden yleiskustannusten kohdistamiseen ja selventää yleiskustannusten kohdistamismenetelmiä. Suurin osa hankkeen toiminnasta aiheutuneista ...
  • Konkarin Kasvun Paikka Ky:n viestintäsuunnitelma 

   Tuuna, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli viestintäsuunnitelman laatiminen hyvinvointi-, matkailu- ja koulutusyritys Konkarin Kasvun Paikka Ky:lle. Työn tarkoituksena oli tehdä viestintäsuunnitelmasta yritykselle räätälöity ...
  • Liiketoimintasuunnitelma : Case: akvaarioliike 

   Peltola, Marjut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sekä yrityksen perustamiseen liittyviä aihealueita että valitun toimialan asettamia erityisvaatimuksia, jotka on huomioitava sekä yritystä perustettaessa että itse liiketoimintaa ...
  • Yrityksen henkilöstön hankintalähteet ja valinta, menetelmät sekä niiden tehostaminen : Case Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

   Lempinen, Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin rekrytointiprosessin eri vaiheita ja henkilöstön hankintalähteiden käyttöä. Tutkimuksessa selvitettiin miten yrityksen henkilöstön valinta toteutetaan ja mitä hakukanavia rekrytoinnissa käytetään. ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Satalaskenta Oy:lle 

   Lounasaho, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö koostui teoriaosuudesta sekä tutkimusosuudesta. Tutkimuksen aiheena oli asiakastyytyväisyyskysely tilitoimistolle. Kyselyn toimeksiantajana oli Porin talousalueella toimiva tilitoimisto Satalaskenta Oy. ...
  • Porin kaupungin hankintatoimen hankintaprosessi 

   Hissa, Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn tavoitteena oli tutkia julkisten hankintojen kilpailuttamista Porin kaupungin hankintatoimessa. Tarkoituksena oli kuvata Porin kaupungin hankintatoimen hankintaprosessi kokonaisuudessaan ja selvittää kaikki toimenpiteet ...
  • Sähköisen taloushallinnon käyttöönotto tilitoimistossa 

   Lämsä, Saara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tukea sähköisen taloushallinnon käyttöönottoa tilitoimistossa. Liitteenä olevan toiminnan ohjauksen tavoitteena on olla apuna ohjelmiston käytössä sekä työntekijöille että tulevaisuudessa ...
  • Johdatus sissimarkkinointiin 

   Helin, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn tarkoituksena on selvittää sissimarkkinoinnin perusajatus; mitä se on, mistä se alkaa ja mihin se päättyy, ja toisaalta mitä sissimarkkinointi ei ole. Tutkimuksessa on otettu vahvasti huomioon sissimarkkinoinnin ...
  • Kuuntelijatyytyväisyystutkimus : Case: Radio West 

   Rantamäki, Jessica (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tutkii Radio Westin kuuntelijakunnan tyytyväisyyttä radion ohjelmiin, toimittajiin ja musiikkiin sekä kuuntelijoiden kuuntelutiheyttä. Tämän tutkimuksen avulla Radio West kykenee tulevaisuudessa muokkaamaan ...
  • Yrityksen varallisuudenhallinta tuottavaksi 

   Järvinen, Taneli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pk-yrityksen varallisuudenhallinnan tuottavuutta ja etsiä erilaisia vaihtoehtoja sijoitustoimintaan. Tarkoituksena oli myös tutkia sitä, miten sijoitustoiminnan tuottoa ...
  • Vuokratyöntekijöiden perehdyttäminen 

   Vapaala, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten vuokratyöntekijöitä perehdytetään ja miten perehdytys vaikuttaa sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Tutkimus tehtiin, koska vuokratyöntekijöiden käyttäminen on yleistynyt monilla toimialoilla. ...
  • Liikeideana kuntosali 

   Laaksonen, Jyrki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen toiminnan ideoimiseen ja perustamiseen liittyviä asioita. Tavoitteena oli tutkia niitä asioita, joita tulisi ottaa huomioon uutta yritystä perustettaessa. Huomiota ...
  • Asunto-osakeyhtiön tilinpäätössuunnittelu 

   Laaksonen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin asunto-osakeyhtiön tilinpäätössuunnittelua. Tarkoituksena oli selvittää minkälaisia tavoitteita asunto-osakeyhtiöllä ja sen eri sidosryhmillä on tilinpäätöstä kohtaan sekä minkälaisia keinoja ...
  • Päivittäistavarakaupan lehtimainonta ja hintamielikuva 

   Lahdenpää, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Satakunnan Kansassa mainostavien päivittäistavarakauppojen hintamielikuvaa. Tämä oli jatkotutkimus aiempaan tutkimukseen, jonka nimi oli Liiketoiminnan ja viestinnän kehittämistutkimus ...
  • Liiketoiminnan haltuunotto 

   Salminen, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössäni tuon esille miten liiketoiminnan haltuunotto etenee eri vaiheissaan ja selvitän mitä vaikutuksia haltuunotolla on yrityksessä työskentelevien henkilöiden tai yrityskaupan myötä yritykseen ...
  • Reklamaatioiden hoidon vaikutus asiakassuhteeseen 

   Tuomola, Mirka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä tutkittiin reklamaatioiden hoidon vaikutusta asiakassuhteeseen. Tutkimuksessa selvitettiin mitä asioita kuluttajat pitävät tärkeinä valitusten hoidossa ja kuinka nopeasti reklamaatiot pitäisi heidän mielestään ...