• Seinäjoen toimintakeskuksen korjaus 

   Laaksonen, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Seinäjoen toimintakeskuksen asiakaslähtöistä korjausta. Toimintakeskus tarjoaa erilaisia palveluja kehitysvammaisille asiakkaille. Näitä palveluja ovat esimerkiksi tuettu työllistyminen ...
  • Päätoteuttajan työturvallisuustehtävät uudisrakentamiskohteessa 

   Loukkaanhuhta, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on olla apuna uudisrakentamiskohteen työturvallisuusasioiden ylläpitämisessä sekä järjestämisessä. Pääpaino on kunnossapitotarkastuksessa ja sen sisällössä. Pohjana opinnäytetyölle on ...
  • Toimistotalon ilmatiiviyden mittaaminen 

   Suomela, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tavoitteena oli luoda NCC Rakennus Oy:lle toimintamalli toimistota-lon ilmatiiviyden mittaamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin rakennuksen omalla ilmanvaihtolaitteistolla tehtävään mittaukseen. Tutkimuskohteena ...
  • Melu ja melun kokeminen 

   Autio, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty Käyttäjälähtöinen Y-talo -hankkeelle. Y-talo on uusi laajennus vanhaan Seinäjoen keskussairaalaan. Opinnäytetyössä tutkitaan sairaalan melutasoja ja vertaillaan niitä määräyksien ja asetusten mukaisiin ...
  • Märkätilaelementtien vertailu paikallarakentamiseen Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinteessä 

   Peltomaa, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi rakensi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille vuosina 2009 - 2010 9-kerroksisen kerrostalon, jonka rakennuttajana toimi Lakea Oy. Rakennuksessa on 54 asuntoa ja jokaiseen niistä asennettiin ...
  • Omakotitalon lämmitysjärjestelmän uusiminen 

   Havulehto, Jyrki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuonna 1979 rakennettuun omakotitaloon uusi sopiva lämmitysjärjestelmä nykyisen öljylämmityksen tilal-le. Omakotitalon lämmitysjärjestelmän uusiminen tuli ajankohtaiseksi, ...
  • Kattolyhdyt pientaloissa 

   Valkama, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään pientalojen kattolyhtyjä yleisellä tasolla sekä laaditaan suunnitelmat ja lasketaan kustannukset esimerkkitalon kattolyhtyyn. Opinnäytetyöhön kuuluu myös esimerkkitalon kattolyhdyn toteutus ...
  • Rakennustuotteiden laatuvaatimusten todentaminen ja CE-merkintä 

   Siukola, Erno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennustuotteille asetetut vaatimukset ovat tiukentuneet viime aikoina, ja rakentamisen laatu on noussut yhdeksi kilpailuvalteista urakkakilpailuissa. Tämän työn päätavoitteena on tutkia rakennustuotteille esitettyjä ...
  • Kahden eri tavalla rakennetun ulkoseinän vertailu 

   Holm, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomella on ollut tapana rakentaa kerrostalojen puurakenteiset ulkoseinät paikalla rakentaen itse. Nyt on tullut ajankohtaiseksi sekä mahdolliseksi rakentaa ulkoseinät hyödyntäen elementtitekniikkaa. ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • Teema Talot Oy talotuotannon laadunvarmistus painekokeen avulla : ilmantiiviysmittaus 

   Leppäharju, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Teema Talot Oy:n toimittamien talopakettien ilmantiiviyttä painekokeen avulla. Ilmanvuotokohtien paikantamiseen käytettiin lämpökameraa. Mittaukset suoritettiin tammi- ja helmikuussa 2010. ...
  • Rautakaupan logistiikan rakenne ja asiakastyytyväisyyskysely 

   Takala, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö koostuu kolmesta osa-alueesta: rautakauppojen logistiikasta yleisesti, Agrimarket-ketjun logistiikasta ja Lapuan S-Rautamarkettiin tehdystä asiakaskyselystä. Logistiikkaa on kaikki tuotannon ja asiakkaan ...
  • Oy Konte Ab:n aluetoimistojen välinen työturvallisuusvertailu 

   Perttilä, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennusala on tällä hetkellä työtapaturmien määrällä mitattuna Suomen vaaralli-sin päätoimiala. Tapaturmia sattui noin nelinkertaisesti keskimääräiseen toimi-alaan verrattuna. Talonrakennusalalla tapahtuu 41,8 tapaturmaa ...
  • Kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen : Case: Sastamalan tilakeskus liikelaitos 

   Kulku, Juhani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Sastamalan tilakeskus liikelaitoksen kustannuslaskentajärjestelmää. Tutkimustyössä selvitettiin organisaation käytössä olevia nykyisiä toimintatapoja. Työssä tuodaan erityisesti ...
  • Entisen Mini-Suomen huvipuiston sisääntulorakennuksen kuntoarvio 

   Viitanen, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Ähtärin kaupungin tekniselle toimistolle. Opinnäyte-työn tarkoituksena oli selvittää Ähtärin kaupungin omistuksessa olevan entisen Mini-Suomen sisääntulorakennuksen nykyinen rakennustekninen ...
  • Betonielementtirakenteisen hallin jäykistyksen suunnittelu 

   Mäkelä, Martti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Jäykistäminen on tärkeä osa rakennuksen toimivuuden kannalta, mutta usein se jää liian vähälle huomiolle. Jäykistyksille on monia eri tapoja. Rakennukselle valitaan jäykistystapa, joka on kokonaisvaltaisesti edullisin ...
  • Asuinrakennuksen ilmanpitävyys : Ilmanvuotoluvun määrittäminen ja tutkiminen 

   Niemi, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asuinrakennuksen ilmanpitävyydellä tarkoitetaan rakennuksen vaipan tiiveyttä eli kykyä estää ilmavirtausten pääsy rakenteen läpi. Vaipan ilmanpitävyyttä kuvaa ilmanvuotoluku n50. Ilmanpitävyysluku kertoo, kuinka monta ...
  • Betonirakenteisen vesivaraajan rakennustyön haasteet 

   Ulvila, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vuonna 2009 Lappavesi Oy päätti toteuttaa vesivaraajan suurimmalle kuluttajalleen Atria Oyj:lle. Rakennusajaksi arvioitiin noin 6 kuukautta. Varaajan tarkoituksena on mahdollistaa veden saanti putkirikkojen sekä korjausten ...
  • Hirsinurkkien vesitiiveyden testaukset 

   Luoma, Taneli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus löytää Saha Kari Luoma ky:n hirsirakentamiseen parempi nurkkaliitosratkaisu kosteutta vastaan. Testattaviksi nurkkaliitoksiksi valittiin yksinkertainen nurkka, viistenurkka ja ...
  • Rakenteiden kuormituskehän tiedonhallinta 

   Koskinen, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) oli tilannut Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakenteiden kuormituskehälle ison teräskoetestisarjan kevääksi 2010. Samanaikaisesti kuormituskehälle on asennettu uutta laitteistoa ja ...