Uusimmat viitteet

 • Sosiaalinen media myyntiprosessin tukena : case VMP Varamiespalvelu 

  Into, Ellen (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Myynnin ollessa murroksessa, tulee myyjän pohtia omaa myyntiprosessiaan. Sosiaalinen media on oiva työkalu nykyaikaiseen myynnin tekemiseen, mutta myyjä harva sitä on vielä täysin ymmärtänyt. Opinnäytetyössä tutkitaan, ...
 • Turvallisuusinformaation hyödyntäminen palveluneuvojan työssä Vakuutusyhtiö X:ssä 

  Virtanen, Emilia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää turvallisuusinformaation hyödyntämistä palveluneuvojan työssä Vakuutusyhtiö X:n henkilöasiakkaiden asiakaspalvelussa. Tarkoituksena oli selvittää, miten Vakuutusyhtiö X:n tarjoamaa ...
 • Asunto-osakeyhtiömuotoisen loma-asunnon rahoitus 

  Vastamäki, Reetta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia asunto-osakeyhtiömuotoisen loma-asunnon rahoitusta nyt ja tulevaisuudessa. Työn tavoitteena oli perehtyä markkinoilla oleviin rahoitusvaihtoehtoihin, ja löytää rahoitukselle vaihtoehtoja ...
 • Myynti, innovaatiot ja innovatiivisuus osana yrittäjyyttä : yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen 

  Isotalo, Lotta (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan myyntiä, innovaatioita ja innovatiivisuutta osana yrittäjyyttä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yrittäjyysvalmennuksen alumnit kokevat innovaatiot ja myyntitaidot osana ...
 • Yritysten sijoituspalvelut varsinaissuomalaisessa pankissa 

  Järvinen, Heidi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yritykselle tarjottavia sijoituspalveluita yritysten ja pankin näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää yritysten mielenkiintoa sijoittamiseen sekä yrityksiä kiinnostavat sijoitustuotteet. ...
 • Avokonttori työympäristönä ja sen kehittäminen 

  Terho, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää ratkaisua avokonttoritilojen kehittämiseksi. Sen lisäksi tarkasteltiin kuinka tyytyväisiä Vakuutusyhtiö X:n myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö ovat avokonttoriympäristöönsä, sekä ...
 • CRM järjestelmän hyödyntäminen myyjän oman työn suunnittelussa 

  Kärkkäinen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää CRM eli asiakkuudenhallinta järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia myyntityön suunnittelussa. Työn keskeisin tavoite on esitellä tärkeimpiä CRM järjestelmien ominaisuuksia ja niiden ...
 • Asiakaskohtaamisen mallin toteutuminen ajanvaraustapaamisessa : LähiTapiola Varsinais-Suomi 

  Koiranen, Veronica (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakaskokemus on osana monen yrityksen strategiaa nykypäivänä. Se on peräti nostettu LähiTapiolan ykköstavoitteeksi: siihen panostetaan jopa enemmän kuin esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin. Asiakaskokemuksen luomiseksi ...
 • Projektin ohjaus Turun ammattikorkeakoulun projektipajakonseptissa : opas opiskelijaopettajien ohjaustyön tueksi 

  Lindroos, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Turun ammattikorkeakoulun projektipajakonseptia uuden osa-alueen, opiskelijaopettajien, kautta. Opiskelijaopettajien opintojakso järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja ...
 • Yritys X:n henkilökunnan oman pankin asiakkuuden tutkiminen 

  Kairas, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritykset pyrkivät saamaan itsellensä mahdollisimman paljon kannattavia asiakkaita. Oikeanlaisella markkinoinnilla ja oikein kohdistetuilla kampanjoilla on helppo lisätä asiakkaiden määrää ja näin myös parantaa myyntiä. ...
 • Pankkiasiakkuuden periytyminen : asiakaspysyvyys ja nuoret 

  Blomström, Laura (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pankkiasiakkuuden periytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat täysi-ikäistyvien nuorten asiakaspysyvyyteen pankissa ja miten ...
 • Poliittisen riskin vaikutus Turun keskustan liiketoiminnalliseen kehitykseen 

  Aamurusko, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli osoittaa, miten poliittinen päätöksenteko vaikuttaa kaupunkikehitykseen. Tarkastelun kohteiksi otettiin niin toteutuneita kuin valmisteilla olevia päätöksiä. Näitä päätöksiä tarkasteltiin, ...
 • Nuorten aikuisten vakuutustietämyksen lisääminen markkinointiviestinnän avulla 

  Vanhanen, Niina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli nuorten vakuutustietämys. Työn tavoitteena oli selvittää, mistä vakuutuksista nuoret kokevat tarvitsevansa enemmän tietoa, ja minkälaisin keinoin vakuutusyhtiö voisi markkinointiviestinnällään ...
 • Osastovastaavan tieto- ja taitovaatimukset yritys x:ssä 

  Rauhala, Kasper (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yritys X:ssä työskentelevien osastovastaavien näkemys tämän hetkisestä tilanteesta omalla työpaikallaan. Tarkoituksena oli selvittää, mitä haasteita ja edesauttavia tekijöitä on ...
 • Nuorten mielikuvat kiinteistönvälitysalasta 

  Palmunen, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää nuorten mielikuvia kiinteistönvälitysalasta. Saatujen tulosten pohjalta on tarkoitus pohtia, ovatko mielikuvat ristiriidassa todellisuuden kanssa, ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet ...

Näytä lisää