• Työkonedieselin toiminta, suoritusarvot ja päästöt eri biopolttoaineilla 

   Virtanen, Sampo (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä työssä vertailtiin kolmen eri biopolttoaineen käyttöä työkonedieselmoottorissa ja tarkasteltiin moottorin aiheuttamia päästöjä ja suorituskykyä. Vertailtavista biopolttoaineista kaksi oli uusikaupunkisen Rovina ...
  • Oppimisen hallinta konepajoissa 

   Koponen, Visa (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssä perehdytään kuuteen varsinaissuomalaisen konepajan CNC-ohjattujen koneiden työympäristöön ja niiden käytäntöihin. Tavoitteena on saada kuva tilanteesta, miten työntekijät työskentelevät työpaikoilla ja miten heidän ...
  • Kaivoslastarin linjakokoonpanon kehittäminen 

   Pihala, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä työ käsittelee kaivoslastarin takarungon kokoonpanon kehittämistä solukokoonpanosta linjakokoonpanoon.Lähtötilanteessa lastaria koottiin solussa, samassa paikassa, etu- ja takarungosta valmiiksi koneeksi asti. Koneen ...
  • Metsäkoneen takarungon hitsauksen robotisoinnin tutkiminen 

   Vainio, Veikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella turkulaisen Mesekon OY:n valmistaman metsäkoneen takarungon soveltuvuutta robottihitsaamiseen. Työssä tarkasteltiin myös robottihitsaussolun mahdollisesta hankinnasta ...
  • Työkonedieselmoottorin venttiilinajoitustutkimus 

   Ville, Tikkanen (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisten Miller-ajoitukseen perustuvien nokka-akseleiden ja kaksivaiheturboahtimen vaikutusta pakokaasupäästöihin. Tar-kastelun kohteina olivat polttoaineen ominaiskulutus, typen ...
  • Insinöörityöpajan organisointi 

   Lamminpää, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö laadittiin Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle. Työn lähtökohtana oli organisoida Koneteknologiakeskukseen käyttöinsinöörikoulutus ja insinöörityöpaja. Käyttöinsinöörikoulutuksella pyritään saamaan koneteknolo ...
  • Energy efficiency of the marine main engine auxiliary systems 

   Kettunen, Jere (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of this thesis was to study, how much energy is used in pumping fluids in each auxiliary system of marine main engine and to choose the system that is the most energy consuming. After choosing one system for ...
  • Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto 

   Sinko, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään ISO 14001:2004 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän rakentamista turkulaiselle konepajalle. Mesekon Oy on hitsaava konepaja, joka toimii raskaan ja keskiraskaan vientiteollisuuden ...
  • Työaikalaskurin luominen tarjouslaskennan pohjaksi 

   Toivonen, Elina (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Technion Oy:lle työkalu johtosarjojen tuotantoaikojen määrittämiseen tarjouslaskentaa tehtäessä. Työ rajattiin koskemaan yhtä johtosarjojen tuoteperhettä. Laskentatyökalu ...
  • Työ- ja huviveneiden varusteluun liittyvät säädökset ja määräykset 

   Virtanen, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäyteytö on osa Better Products In Time -projektia. Tämän osan tarkotuksena oli luoda jo olemassa olevista työ- ja huviveneiden varusteluun liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä kokoelma, josta tulee ilmi kaikki ...
  • Jäysteenpoistoaseman suunnittelu ja toteutus 

   Suhonen, Santtu (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö käsittelee jäysteenpoistoa. Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella jäysteenpoistoasema, jolla pystyttään poistamaan mahdollisimman monipuolisesti jäysteet kaikenlaisista kappaleista. Monipuolisuus ...
  • Ruopparin 3D-mallinnus 

   Hämäläinen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kolmiulotteisen mallin mallintamista Mamec Oy:n kevytruoppaajasta käyttäen Autodesk® Inventor 2008 ohjelmaa. 3D-malli ruoppaajasta on yritykselle tarpeellinen, koska se auttaa hahmottamaan osien ...
  • Konedirektiivi 2006/42/EY : koneen saattaminen markkinoille konedirektiivin mukaisesti 

   Helle, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyön tehtiin Saides Engineering Oy:n toiveiden mukaisesti. Lähtökohtana oli selvittää EU:n konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset sekä luoda yritykselle ohjeet kuinka valmistettavasta laitteesta saadaan ...
  • Pieniä matkustaja-aluksia koskevat säännöt ja määräykset 

   Aaltonen, Jarno (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kotimaassa liikennöivien pienten matkustaja-aluksien sääntöjä yhteen pakettiin. Määräykset liittyvät pääasiassa aluksen varusteluun ja turvallisuuteen. Matkustaja-aluksissa ...
  • Matkustaja-aluksen luokitusprosessin kuvaus yrityksessä 

   Hallisto, Ville-Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kuvaus luokitusprosessin kulusta yrityksessä Sunborn Marine Malaysia Ltd, sekä pyrkiä selkeyttämään yrityksen eri osastojen vastuualueita ja tehtäviä laivanluokituksessa ja ...
  • Nollapistekiinnittimien käyttö robottihitsauksessa : sekä koneistuksessa samoilla kiinnikkeillä 

   Seppälä, Marko (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin nollapistekiinnittimien soveltuvuutta robotisoituun kappaleen hitsaukseen sekä koneistukseen. Tarkoituksena oli selvittää onko mahdollista käyttää samaa kiinnikettä kappaletta irrottamatta ...
  • SolidWorks Simulation - tulosten raportointi 

   Ritvanen, Vesa (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin SolidWorks Simulation lujuussimulointiohjelmiston integroituvuutta työn teettäjäyrityksen sellaisiin suunnittelutehtäviin, joissa tarvitaan lujuuslaskentaa. Ohjelmiston simulointimahdollisuudet ...
  • Raaka-ainevaraston layout-suunnittelu ja kehittäminen : kohde: RR-Sorvaus Oy 

   Fagerström, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli salolaisen RR-Sorvaus Oy:n varastointijärjestelmän kehittäminen. Työ aloitettiin varaston perustamisesta, koska yrityksellä ei ollut käytössään minkäänlaista varastojärjestelmää ...
  • Terhi-veneiden kuljetuspakkauksen suunnittelu 

   Airola, Jan (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Terhi Oy on naantalilainen venevalmistaja, joka valmistaa sekä moottori- että soutuveneitä ABS-muovista. Terhi Oy on Suomen markkinajohtaja pienveneiden valmistuksessa 30 % markkinaosuudella. Terhin veneitä myydään 16 ...
  • CNC-plasmaleikkurin suunnittelu ja toteutus 

   Leino, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Movetec Oy on mekatroniikan komponenttien maahantuontiin ja laiterakennukseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1988. Tämä opinnäytetyö toteutettiin Muurlan toimipisteessä, jonka toiminta perustuu suunnitteluun ...