Viitteet 1-15 / 6818

  • Korsibiomassojen toimitusketju pellolta voimalaitokselle Case: Ladec OY 

   Tuominen, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda toimitusketju oljelle pellolta voimalaitoksen olkikattilaan. Opinnäytetyö sisältää oljen energiakäytön teknillis-taloudellisen selvityksen Orimattilan alueella. Opinnäytetyössä etsittiin ...
  • Palkitsemisen merkitys työmotivaation ylläpitämiseen myyntityössä : Case: Yritys X:n myyntitiimi 

   Halonen, Tiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee työmotivaatiota ja palkitsemista henkilöstön näkökulmasta myyntitiimissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä Yritys X:n myyntitiimissä sekä antaa ...
  • Ikääntymisen tuomat haasteet skitsofreniapotilaan hoitotyössä 

   Nisula, Ella; Kokki, Saana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössämme käsittelimme skitsofreniaa ja sitä, mitä haasteita ikääntyminen tuo skitsofreniapotilaan hoitotyöhön. Käsittelimme sairautta siltä kannalta, että se on ollut ikääntyneellä nuoruudesta lähtien, jätimme ...
  • Mukana muutoksessa : toimintamalli työyhteisölähtöiseen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa 

   Pitkänen, Virpi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kehittämishankkeen alkusysäys oli varhaiskasvatukseen kohdistuneet laki- ja opetussuunnitelmamuutokset ja niiden vaikutukset käytännön työn tekemiseen. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli vastata muutoshaasteisiin ...
  • Strategic Management in Construction Industry : Case Company: Custom Design & Construction 

   Torzhevskaia, Daria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Within construction industry it is largely common for businesses to be more operations oriented rather than strategically led. In particular, small and medium-sized enterprises have been widely myopic in terms of building ...
  • Service Quality and Customer Satisfaction Survey in Temporary Staffing Industry : Case: Amiko Lahti Oy 

   Saastamoinen, Emma (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this research was to conduct a customer satisfaction survey for two customer groups of a temporary staffing agency – the employees and the client companies. The goal was to evaluate the current level of ...
  • Vuokratyöntekijöiden rekrytointiprosessin ja työhyvinvoinnin kehittäminen 

   Saari, Sara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyttä rekrytointiprosessiin sekä heidän työhyvinvointiaan. Tavoitteena on selvittää näiden asioiden nykytilanne ja löytää niihin kehitysehdotuksia. Tutkimusta voidaan ...
  • TTIP:n täytäntöönpanon mahdollisuus ja sen vaikutukset suomalaisten yritysten talouteen 

   Ruhanen, Nanna-Roosa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tarkastella TTIP-vapaakauppasopimusta eli Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta sekä arvioida sen mahdollisia vaikutuksia suomalaisten yritysten talouteen. TTIP-sopimuksella tarkoitettaan ...
  • Avoimen datan avaamisprosessi ja sen haasteet : Case: Lahden kaupunki 

   Korhonen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee avointa dataa ja sen avaamisprosessin haasteita. Työ tehtiin toimeksiantona Lahden kaupungille ja sen tavoitteena oli edistää Lahden kaupungin eri yksiköiden tuottaman datan avaamista avoimeksi ...
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen kaupan alalla : Case: JYSK Hyvinkää 

   Tilus, Tia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin työntekijöiden ja esimiesten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työhyvinvointia JYSK Hyvinkäällä. Työssä pohdittiin, miten JYSK Hyvinkään henkilöstön työhyvinvointia voidaan edelleen ...
  • Maankäytön toteuttamisohjelma : Laukaan kunnan toimintamalli 

   Holmstedt, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee maankäytön toteuttamisohjelmaa. Työn tarkoituksena on teoria- ja tutkimustietojen perustella kehittää kohdeorganisaationa olevan Laukaan kunnan maankäytön toteuttamisen, tonttituotannon ja ...
  • Muotoiltu matka museoon - Serlachius-museot 

   Häyrynen, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa eväät informaatiomuotoilun käytölle Serlachius-museoissa, siten että se tukee asiakaskokemusta ja organisaation tavoitteita ja palveluita sekä perustuu ennen kaikkea asiakasymmärrykselle. ...
  • Push Service with ASP.NET SignalR : Case: ModulErp 

   Kekkonen, Maija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of this thesis was to design and implement a prototype of a push service to the ModulERP enterprise resource planning solution. The push service would be used in the browser interface of the system. A push service ...
  • Viikin ympäristötalon käytönaikainen toimivuus 

   Salonpää, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Viikin ympäristötalon käytönaikaista toimivuutta ylläpidon sekä käyttäjien näkökulmasta. Tavoitteena oli laatia toimeksiantajalle suunnitelma, jonka pohjalta voitaisiin tulevaisuudessa ...
  • Imagon kehittäminen markkinointiviestinnän avulla 

   Hyöky, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yrityksen imago muodostuu ihmisten mielikuvista yritystä kohtaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Kymijoen Ravintopalvelut voi kehittää imagoaan markkinointiviestinnän ...